مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

فیلتر گاز فیل گاز

فیلتر به منظور ممانعت از ورود ذرات به داخل ریل انژکتور که باعث خرابی نشیمنگاهای ریل انژکتورها میشود مورد استفاده قرار می گیرد.

این فیلتر میتواند ذرات 80 میکرونی در گاز را جذب کند.

معمولا پس از زمان مشخصی(400000)حتما فیلتر باید تعویض شود.

مطالب مشابه