مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

فیلتر گاز

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

فیلتر گاز

فیلتر گاز آلومینیومی

فیلتر به منظور ممانعت از ورود ذرات به داخل ریل انژکتور که باعث خرابی نشیمنگاهای ریل انژکتورها میشود مورد استفاده قرار می گیرد.
این فیلتر میتواند ذرات 80 میکرونی در گاز را جذب کند.
معمولا پس از زمان مشخصی(400000)حتما فیلتر باید تعویض شود.

فیلتر گاز

فیلتر گاز فیل گاز

فیلتر به منظور ممانعت از ورود ذرات به داخل ریل انژکتور که باعث خرابی نشیمنگاهای ریل انژکتورها میشود مورد استفاده قرار می گیرد.
این فیلتر میتواند ذرات 80 میکرونی در گاز را جذب کند.
معمولا پس از زمان مشخصی(400000)حتما فیلتر باید تعویض شود.

فیلتر گاز

فیلتر گاز ماتریکس

فیلتر به منظور ممانعت از ورود ذرات به داخل ریل انژکتور که باعث خرابی نشیمنگاهای ریل انژکتورها میشود مورد استفاده قرار می گیرد.

این فیلتر میتواند ذرات 80 میکرونی در گاز را جذب کند.

معمولا پس از زمان مشخصی(400000)حتما فیلتر باید تعویض شود.