مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

رگلاتور

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

رگلاتور

رگلاتور سکونشیال شهاب گازسوز

رگلاتور وسیله ای است که در مسیر گاز خروجی از مخزن گاز طبیعی به سمت موتور خودرو قرار گرفته وفشار گاز cngرا از 200اتمسفر در طی 3مرحله به کمتر از 1 اتمسفر میرساند . رگلاتور یک شیر برقی دارد که در موارد خاموش شدن موتور خاموش بودن آن به هنگام استفاده از سوخت بنزین جریان گاز به سمت موتور را قطع می کند

رگلاتور

رگلاتور سکونشیال EGAS

رگلاتور وسیله ای است که در مسیر گاز خروجی از مخزن گاز طبیعی به سمت موتور خودرو قرار گرفته وفشار گاز cngرا از 200اتمسفر در طی 3مرحله به کمتر از 1 اتمسفر میرساند . رگلاتور یک شیر برقی دارد که در موارد خاموش شدن موتور خاموش بودن آن به هنگام استفاده از سوخت بنزین جریان گاز به سمت موتور را قطع می کند