مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

پک کامل دسته سیم امولاتور شهاب کلید کوچیک

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

عملکرد این وسیله الکترونیکی آن است که در هنگام کار سیستم با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع وعملکرد آنرا جهت واحد کنترل الکترونیکی خودرو شبیه سازی می کند .لازم به ذکر است که امولاور فقط در خودروهای انژکتوری مورد استفاده داشته ودر خودروهای کاربراتوری کاربرد ندارد

توسط این کلید که در دسترس راننده نصب میشود می توان بدلخواه نوع سوخت مصرفی موتور را از حالت گاز به بنزین ویا برعکس تغییر داد.بر روی این کلید پنج عدد دیود نوری وجود دارد چهار عدد سبز رنگ و یک عدد قرمز رنگ که هریک از چراغها ی سبز نشانگر سطح معینی از فشار گاز در مخزن بوده ودر هنگام پر بودن مخزن هر چهار چراغ سبز روشن وهر بار که فشار گاز به نسبت معینی کاهش یافت یکی از چراغها ی سبز رنگ خاموش می شود چراغ قرمز رنگ تنها زمانی روشن می شود که گاز موجود در مخزن رو به اتمام باشد
در هنگامی که کلید روی وضعیت G قرار می گیرد خودرو در حالت گاز سوز کار می کند ودر صورتی که راننده تمایل به استفاده از سوخت بنزیزن داشته باشد می تواند کلید را روی وضعیت P قرار دهد.لازم به یادآوری است که خودروهای کاربراتوری تغییر نوع سوخت از سوخت گاز به سوخت بنزین بصورت یکباره عملی بوده اما هنگامی که راننده می خواهد وضعیت سوخت را از حالت بنزین سوز به حالت گاز سوز تغییر دهد چون هنوز مقداری سوخت در پیاله سوخت کاربراتور وجود دارد موتور دوسوخته کار کرده وبه لرزش می افتد واصطلاحا خفه خواد کرد. برای جلوگیری از این مشکل راننده باید کلید را روی وضعیت وسط قرار داده وپس از مصرف شدن بنزین موجود در پیاله سوخت آنگاه خودرو را روی وضعیت گاز سوز قرار دهد در خودروهای انژکتوری بخاطر قطع کامل سوخت ارسالی به انژکتور ها توسط واحد کنترل الکترو نیکی سیستم کلید تغییر نوع سوخت وضعیت وسط نداشته وتغییر سریع نوع سوخت از گاز به بنزین وبالعکس عملی می باشد

در کلید تغییر نوع سوخت انژکتوری مدل الوند با فشردن تک کلید روی یرد خودرو از حالت گاز به حالت بنزین وبالعکس تغییر کرده وهنگامیکه خودرو را روی حالت گاز خاموش کنید.با روشن کردن مجدد ماشین بطور اتوماتیک روی حالت بنزین روشن می شود وپس از 15 ثانیه چراغ چشمک زن سبز روشن شده وبا فشار پدال گاز سوخت خودرو از حالت بنزین به گاز تغییر می یابددر این لحظه چراغ سمت چپ از حالت سیز چشمک زن به حالت ثابت تبدیل می گردد چراغ های سمت راست نیز نشانگر مقدار سوخت موجود در مخزن گاز می باشد

مطالب مشابه