مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

شیر برقی بنزین

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

این شیر برقی در خودروهای کاربراتوری در مسیر بنزین بین پمپ بنزین و کاربراتور خودرو قرارگرفته ودر حالت عادی بسته است ودر زمانی این مسیر را باز می کند که کلید تغییر نوع سوخت روی وضعیت بنزین قرار اده شود .روی این شیر برقی یک شیر دستی بنام شیر دستی اضطراری جریان بنزین تعبیه شده که در موارد ضروری مانند وقتی که امکان فعال کردن هیچیک از از شیرهای برقی گاز و بنزین توسط کلید تغییر نوع سوخت وجود ندارد می توان با بستن آن به طرف پایین خودرو را در حالت بنزین حرکت داد (مسیر بنزین یکسره میشود)این شیر رقی بنزین در خودروهای انژکتوریبا پمپ بنزین الکتریکی کاربردی ندارد لازم بذکر است که در خودروهای انژکتوری به دلیل فعال بودن پمپ بنزین حداقل 4/1باک می بایست دارای بنزین باشد

مطالب مشابه