مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

رگلاتور LPG شهاب گازسوز

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

رگلاتور LPG شهاب گازسوز وسیله ای است که در مسیر گاز خروجی از مخزن گاز طبیعی به سمت موتور خودرو قرار گرفته است.

رگلاتور یک شیر برقی دارد که در زمان خاموش شدن موتور و یا به هنگام استفاده از سوخت بنزین جریان گاز به سمت موتور را قطع می کند که دو سوخت همزمان در موتور استفاده نگردد.

مطالب مشابه