مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

امولاتور 1*10پژویی

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

عملکرد این وسیله الکترونیکی آن است که در هنگام کار سیستم با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع وعملکرد آنرا جهت واحد کنترل الکترونیکی خودرو شبیه سازی می کند .لازم به ذکر است که امولاور فقط در خودروهای انژکتوری مورد استفاده داشته ودر خودروهای کاربراتوری کاربرد ندارد

مطالب مشابه